MP-MZ (MO-ŽAK)

Samohodna samousisavajuća mobilna vaga za uvrećavanje zrnastih proizvoda

SAKUPLJA, DOPREMA GORE, PREDSKLADIŠTI, DOZIRA, PAKUJE U DŽAKOVE, MERI, PRENOSI, UŠIVA… JEDNOM MAŠINOM SVE!

Rezultat najnovijeg istraživačko-razvojnog programa mađarske kompanije Metripond plus d.o.o. jeste MO-ŽAK, jedinstvena vaga za džakiranje, s oznakom MP-MZ.

Uređaj ima sve one karakteristike koje nude rešenje za problem s kojim se korisnici najčešće susreću. Roba koja treba da se pakuje u džakove najčešće se nalazi na toliko maloj visini pre pakovanja (npr. posle tretiranja semena ili na većoj gomili u skladištu) da bi istu sakupljati i konstantno dopremati gore na visinu od četiri-pet metara iznad sprava za pakovanje u džakove bilo skupo. Ne trebamo ni napominjati da najčešće i ne postoji potrebna unutrašnja visina za to. MO-ŽAK je jedini uređaj na tržištu koji to omogućuje.

Pakovanje žitarica u firmama s više skladišnih mesta, koja se nalaze na različitim mestima, više neće zahtevati vršenje dodatnih operacija, kao što je recimo transport žitarice. MO-ŽAK odlazi na lice mesta, gde postoji potreba za pakovanjem robe, i u skladišnom mestu vrši merenje i pakovanje. Žitarice koje se skladište u velikim gomilama sakuplja s poda bez potrebe za dopremanjem istih do sprave za sakupljanje i doziranje pošto se sprava – zahvaljujući svom električnom pogonu – samostalno kreće u skladišnom prostoru.

MO-ŽAK je u osnovnoj verziji podoban za punjenje zrnastih proizvoda, granulata i ostalih rastresitih, nelepljivih materija (0,5 mm – 6 mm) u džakove.

U slučaju izrade mašine od specijalnih materijala, po posebnoj porudžbini, ona je podobna za pakovanje i korozivnih materija (veštačko đubrivo, so itd.).

U celini, može se reći da MO-ŽAK nudi jedinstveno rešenje koje korisniku rešava pakovanje robe koja se skladišti na nekoliko različitih mesta, tako da ne postoji potreba da se instalira uređaj za pakovanje na svakom mestu u kojem se roba nalazi u postrojenju. Dalje, mnogo manje je zahtevan za instalaciju od fiksno instaliranih mašina za merenje i džakiranje robe.

MO-ŽAK je sposoban za sakupljanje robe koja je nisko skladištena odnosno robe koja pristiže na visini ispod metar. Takvu robu je dosad bilo moguće džakirati samo uz rešenja koja iziskuju velike troškove. Velika prednost uređaja jeste njegova mobilnost, koja omogućuje čak i pozajmljivanje ili iznajmljivanje mašine, odnosno vršenje uslužnog merenja i džakiranja.

KONSTRUKCIJA MO-ŽAK-A

MO-ŽAK je kompletan uređaj koji spajanjem jedinica s različitim funkcijama postaje jedan svestrani mašinski sistem.

ŠASIJA

Jedna od glavnih jedinica MO-ŽAK-a jeste masivna šasija, koja leži na tri gumena točka, a jednim od njih može se upravljati. Na šasiji su i sve jedinice mašinske linije za pakovanje, odnosno sedište za vozača zajedno s volanom. Šasija nosi i pogonski elektromotor, koji omogućava kretanje mašine u skladištu, odnosno u postrojenju. U zavisnosti od toga kojom dinamikom nestaje zrnasti materijal ispred mašine, pogonski elektromotor preko sistema lančanika i lanaca polako pokreće MO-ŽAK unapred. Ovaj sistem se najviše može iskoristiti prilikom pakovanja robe koja se nalazi u velikoj gomili (na betonu) i za kretanje na dužim relacijama unutar skladišta, na svim onim mestima gde postoji električno napajanje.

JEDINICA ZA SAKUPLJANJE I PODIZANJE

Na prednjem delu samohodnog MO-ŽAK-a u visini tla nalazi se levo ili desno orijentisani spiralni horizontalni valjak za podizanje robe s tla, koji prenosi žitarice koje se nalaze na nivou tla prema sredini. Ovako sakupljene proizvode jedna druga kosa spirala prenosi gore, iznad MO-ŽAK-a, u jedan rezervoar za predskladištenje. Metlice pričvršćene na spirale obezbeđuju da ne dođe do lomljenja semena prilikom prenošenja, preko dozvoljene granice. Pokretanje spiralnih jedinica obavlja se pomoću jednog pogonskog motora.

LEVAK ZA PRIHVATANJE

Mislili smo i na one korisnike čija roba nije na gomili na podu, već se recimo prilikom džakiranja preko cevi presipa s veće visine. Za primanje ovako dopremljenih žitarica dogradili smo jedan levak za prihvatanje na kosu spiralu za podizanje robe. Spirala podiže proizvode u rezervoar za predskladištenje, odakle se preko jedinice za džakiranje roba dozira u džakove. Konstrukcija za podizanje i levak za prihvatanje mogu se naizmenično koristiti, bez potrebe za prepravkama i podešavanjima na mašini.

REZERVOAR ZA PREDSKLADIŠTENJE

Na gornji deo MO-ŽAK-a pričvršćen je rezervoar za predskladištenje, koji baferuje robu. Za pokretanje i zaustavljanje spiralnog prenosnika robe koristimo impuls ugrađenog senzora koji meri nivo popunjenosti. Na donjem delu rezervoara nalazi se jedna mehanička prepreka koja se ručno pomera, a koja služi za zaustavljanje mlaza žitarica u slučaju potrebe.

VAGA ZA UVREĆAVANJE

Uređaj je opremljen dvostepenom gravitacionom jedinicom za doziranje, mernom ćelijom i digitalnim instrumentom i predstavlja jednu pneumatsku vagu za bruto džakiranje.

POGONSKI MOTOR

Kretanje kompletnog uređaja – unutar postrojenja – vrši se pomoću kombinovanog pogona. Pogonski motor koji se napaja preko trofaznog strujnog utikača priključuje se na jedan točak pomoću lanca i preko toga točak koji se kreće omogućuje kretanje mašine unapred odnosno premeštanje iz jednog kraja hale u drugi.

TRANSPORTNA TRAKA

Brzina transportne trake za prenos napunjenih džakova prilagođena je radu šivaće mašine koja se koristi na uređaju. Traka je opremljena jedinicom s funkcijom napred-stop i osloncem za džakove.

Tehnički podaci:

 • dužina trake: 2000 mm
 • širina remena: 300 mm
 • funkcije: napred-stop

ŠIVAĆA MAŠINA ZA UŠIVANJE DŽAKOVA

– 1 kom. japanska šivaća mašina za ušivanje otvora džakova tipa NEWLONG NP-7/A, za ušivanje džakova koji se nalaze na pokretnoj traci u stojećem položaju.

– 1 kom. feder-nosač za suspenziju šivaće mašine na željenoj visini.

Prenosiva mašina služi za ušivanje napunjenih papirnih, platnenih, PP, PE itd. džakova, držeći je u ruci ili zakačenu na nosač.

Tehnički podaci:

 • Brzina: 300 kom. – 350 kom. džakova/sat
 • Šav: jednonitni lančani šav
 • Dužina šava: 8,5 mm (konstantna)
 • Pogonski motor: 220V, 60W, 50Hz – 65 Hz jednofazno
 • Neto težina: 5,2 kg
 • Konac: Od ¼ kg, 20/6

KOMANDNO KUĆIŠTE

Na šasiju samohodne mašine pričvršćeno je komandno kućište u koje su ugrađene instalacije za rad mašine na jakoj struji. MO-ŽAK predstavlja takvu samostalnu celinu koja pomoću standardnog napona od 380 V, 50 Hz, 5 A obezbeđuje snabdevanje celog sistema električnom energijom preko komandnog kućišta.

KOMPRESOR

Na šasiju MO-ŽAK-a ugrađen je kompresor, čiji je zadatak snabdevanje uređaja za pakovanje vazduhom. Snabdevanje električnom energijom potpuno nečujnog kompresora rešeno je centralno. Uređaj snabdeva pneumatske ventile i pneumatske cilindre vazduhom od 100 l/min. i pritiska od 8 bara.

Vaga je, nakon podešavanja, podobna za doziranje, precizno merenje i pakovanje zrnaste robe, granulata i peleta (0,5 mm – 6 mm) u džakove.

Na tastaturi uređaja za merenje i upravljanje vagom može se programirati količina mase koja će se meriti (10 kg – 50 kg), odnosno parametri za doziranje.

Vaga ima funkcije za brojanje džakova i za sabiranje ukupne mase i pomoću tzv. samoučećeg programa obezbeđuje tačno merenje.

 • Granice merenja: 10 kg – 50 kg
 • Kapacitet: 120 kom. – 150 kom. džakova/sat
 • Preciznost: ± 10 dkg/džak
 • Prečnik cevi za punjenje: Ø 200

Mašina za džakiranje jeste poluautomatska.

U slučaju bruto merenja, roba dospeva neposredno u džakove i meri se tu nakon postavljanja džakova.

Nakon uključivanja mašine, jedini zadatak rukovaoca mašinom jeste da postavi prazne džakove na cev za punjenje. Doziranje, merenje, kao i ispuštanje napunjenih džakova obavlja se automatski. Ispušteni džak pada na traku za odnošenje džakova, koja je postavljena ispod vage i koja odnosi džakove do dela za ušivanje džakova odnosno do mesta za slaganje na palete.

Tehničke operacije vage

Nakon pokretanja, vaga pomoću elektronskog softvera za merenje vrši sledeće komande:

• meri masu džakova,
• upravlja spiralnom cevi za dizanje robe i dozatorom,
• upravlja jedinicom za prihvatanje džakova,
• posmatra indikator nivoa i u slučaju padanja nivoa ispod dozvoljenog minimuma – u rezervoaru za predskladištenje – zaustavlja punjenje.

Elektronika vage za merenje/upravljanje pokazuje sledeće merno-tehničke parametre:

 • trenutnu masu džakova, broj napunjenih džakova;
 • prikaz kapaciteta (t/h);
 • upravljanje graničnim vrednostima (npr. 150 kom. džakova).

Samoučeći program mernog instrumenta upoređuje unapred date vrednosti mase s napunjenim vrednostima mase i u slučaju odstupanja korekcijama obezbeđuje pouzdana i tačna merenja. Elektronika vage prikazuje na displeju i postojeće greške pri radu (npr. ne stiže roba).

Garancija: 2 godine

Rok isporuke: 60-90 dana